WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU CAMPERA

 

1.   Ogólne zasady/warunki wynajmu.

1.1. Poniższe warunki wynajmu  Campera  określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu samochodu campingowego. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Umowy Najmu samochodu i stają się wiążące dla Stron z chwilą podpisania Umowy Najmu samochodu campingowego.

1.2. Przedmiotem Umowy Najmu jest tylko i wyłącznie wynajem samochodu campingowego wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo-odbiorczym.

1.3. Wynajem rozpoczyna się z chwilą przekazania samochodu campingowego Najemcy
i podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego lub w dacie wskazanej w Umowie.

1.4. Protokół zdawczo-odbiorczy musi być wypełniony i podpisany przez obie strony Umowy oraz stanowi załącznik do Umowy Najmu.

1.5  Wynajmujący informuje Najemcę ,że przedmiotem umowy  jest wynajem samochodu
i nie jest to impreza turystyczna ani pośredniczenie  na zlecenie w zawarciu umowy
o świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r.
o usługach turystycznych. Oznacza to między innymi, że NAJEMCA zawiera umowy ubezpieczenia  we własnym imieniu i na własny rachunek.

1.6  WYNAJMUJĄCY oświadcza, że jest właścicielem pojazdu będącego przedmiotem niniejszej umowy. Pojazd posiada: aktualną polisę OC, AC, Assistance zwane dalej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia OWU oraz ma ważne badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu.

1.7. NAJEMCA oświadcza, że został pouczony o sposobie eksploatacji pojazdu.

2. Wymagania wobec Najemcy i kierowcy

2.1. Kierowcą samochodu campingowego może być Najemca lub osoba przez niego wskazana, wpisana do umowy Najmu, jako drugi kierowca. Kierujący samochodem campingowym musi mieć ukończone 27  lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 3 lat.

2.2. W dniu podpisania umowy Najemca przedkłada do wglądu oraz załącza ksero dwóch aktualnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem (w tym jednym z nich musi być prawo jazdy), które są niezbędne do podpisania Umowy Najmu lub w przypadku firm odpis z KRS (wypis z ewidencji) oraz dwa dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego.

2.3. Najemca jest osobą odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań stawianych przed kierowcą.

2.4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody w trakcie wynajmu oraz postępowanie niezgodne z Warunkami Wynajmu przez wszystkich uczestników podróży, w tym także kierowcy.

2.5. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna.

2.6. Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentów pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym i kompletem kluczy z pilotem, przez cały czas trwania Umowy i powinien stosować zasady najwyższej rzetelności w ich zabezpieczeniu przed kradzieżą lub zgubieniem. Pozostawienie ww. dokumentów w samochodzie jest surowo zabronione, gdyż jednoczesna kradzież samochodu z dokumentami tego samochodu przekreślają możliwość uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. W takiej sytuacji pełną odpowiedzialność ponosi Najemca.

2.7. Najemca jest zobowiązany do tankowania pojazdu na renomowanych stacjach paliw
i zachowania potwierdzeń płatności na wypadek awarii silnika, wskutek wadliwego paliwa.
W przypadku niedotrzymania tego postanowienia Najemca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.

2.8 NAJEMCA zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu w całym pojeździe oraz zakazu przewożenia w nim zwierząt.(KARA za niedostosowanie się  to 5000PLN)

2.9 NAJEMCA zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności przy przejazdach
w miejscach o ograniczonej wysokości ze względu na wysokość pojazdu 3,2 m. oraz do nieprzekraczania prędkości 120 km/h (zalecana prędkość do 110 km/h).

3. Ubezpieczenie

  3.1. Samochód posiada ubezpieczenie OC, AC oraz NW. Najemca otrzyma kopie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, szczegółowo określające procedury postępowania oraz wymagania w stosunku do Najemcy / kierowcy w sytuacji powstania szkody. Najemca / kierowca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W przypadku ich nie przestrzegania Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego tytułu, a w szczególności za sytuacje, gdy może to doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

3.2. Najemca odpowiada za wynikłe szkody komunikacyjne do wysokości 2500PLN, oraz za szkody niekomunikacyjne do wysokości 4000 PLN.

3.3. Odpowiedzialność Najemcy w żaden sposób nie jest ograniczona, w przypadku szkód przekraczających otrzymane odszkodowanie lub w razie odmówienia wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, jeśli powodem zdarzenia była lekkomyślność lub niedbalstwo, naruszenie przepisów, jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

3.4 NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za szkody w pojeździe, jeżeli wskutek zawinionego przez NAJEMCĘ naruszeń postanowień OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania.

3.5 Odpowiedzialność odszkodowawcza NAJEMCY dotyczy szkód powstałych w czasie trwania umowy najmu, choćby ich wykrycie nastąpiło po zwrocie pojazdu. W szczególności dotyczy to sytuacji celowego ukrycia szkody przez NAJEMCĘ.

3.6 NAJEMCA odpowiedzialny jest za własne działanie lub zaniechanie działania oraz za działania lub zaniechania osób przy pomocy których wykonuje umowę najmu.

3.7 Odpowiedzialność NAJEMCY obejmuje również szkody wyrządzone w wyposażeniu

dodatkowym pojazdu.

3.8 NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu, chyba, że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność NAJEMCY.

3.9 . NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego wskutek

kierowania pojazdem wbrew przepisom ruchu drogowego obowiązującym w miejscu zdarzenia wywołującego szkodę.

4. Rezerwacja, zawarcie umowy, warunki płatności

4.1. Rezerwacji samochodu campingowego można dokonywać drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail), otrzymując drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia rezerwacji samochodu campingowego.

4.2 Koszt wynajmu  samochodu campingowego ustalany jest na podstawie aktualnego cennika Wynajmującego i składa się z:

4.2.1. Wynagrodzenia za wynajem liczonego wg liczby dni określonych w Umowie Najmu,

4.2.2. Opłaty serwisowej za jednorazowe wyposażenie samochodu w pełną butlę gazu, specjalistyczne płyny i papier toaletowy do WC, instruktaż.

4.2.3. Kaucję, która w przypadku prawidłowego użytkowania samochodu jest zwracana.

4.3. Najemca ponosi koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodu, m.in. koszty paliwa, winiet za granicą i opłat za autostrady i parkingi, koszty promów i przejazdów przez tunele i mosty, koszty mandatów i kar oraz naprawy uszkodzeń powstałych z winy Najemcy.

4.4. W celu potwierdzenia  dokonanej rezerwacji  należy w ciągu  3 dni roboczych wnieść opłatę rezerwacyjną w kwocie odpowiadającej wysokości 30%  całej kwoty najmu  nie obejmuje  osobnej kwoty kaucji.

4.5. Brak wpłaty w terminie i kwocie określonej, w umowie  oznacza automatyczne rozwiązanie Umowy i braku możliwości zwrotu zaliczki.

4. 6. Pozostała część opłaty musi zostać wpłacona na konto Wynajmującego na 3 dni robocze przed rozpoczęciem okresu wynajmu. Datą dokonania płatności jest data wpływu środków na konto Wynajmującego.

4.7. Jeśli całkowita opłata nie zostanie wniesiona w ustalonym terminie, będzie to równoznaczne z rezygnacją z wynajmu samochodu campingowego i wówczas opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

4.8. Po podpisaniu Umowy Najmu zmiana terminu wynajmu jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Wynajmującego.

4.9 NAJEMCA wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez wymogu złożenia podpisu WYNAJMUJĄCEGO. NAJEMCA wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych wszelkim znanym organom Europejskim w celu uregulowania mandatów lub opłat za parkowanie, które jest on zobowiązany zapłacić zgodnie z Umową Najmu.

. 5.  Kaucja

5.1 Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję w wysokości 5000 PLN na zabezpieczenie wszelkich należności i roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy, wynikających z Umowy, a w szczególności:

a)   W przypadku kradzieży samochodu i szkody całkowitej

b) Zgubienie kluczyków lub pilota do autoalarmu,

  c) Zgubienie dowodu rejestracyjnego,

d)  Uszkodzenie wypożyczonego samochodu,

e)   Uszkodzenia wnętrza samochodu np. uszkodzona tapicerka

f)   Palenia tytoniu w samochodzie.

5.2. Zwrot kaucji następuje w terminie 7 dni od dnia zwrotu samochodu jednakże nie wcześniej niż po uregulowaniu przez Najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Najmu. .

5.3 Jeśli wysokość zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przewyższać będzie wysokość wpłaconej kaucji, Najemca zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty zobowiązania.

5.4. Najemca odpowiada za wszystkie opłaty i mandaty itp., np. za złe parkowanie, które otrzyma z kraju i z zagranicy Wynajmujący po terminie zwrotu kaucji, w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie Najemca zapłaci odsetki za zwłokę wraz z innymi opłatami związanymi z wyegzekwowaniem zapłaty.

6.  Odstąpienie od Umowy

6.1. W przypadku odstąpienia od Umowy Najmu przez Najemcę w terminie krótszym od 30 dni, opłata rezerwacyjna 40% określona w  umowie  wpłacona na konto Wynajmującego nie podlega zwrotowi.

6.2. Odstąpienie od Umowy Najmu musi być dostarczone do Wynajmującego w formie pisemnej.

6.3. Za datę odstąpienia od umowy Najmu przyjmuje się datę wpływu dokumentu.

6.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Najmu przez Wynajmującego zobowiązuje się on do bezzwłocznego zwrotu wszystkich pobranych opłat.

 7. Przekazanie i zdanie samochodu

7.1. W przypadku zdania samochodu po upływie terminu określonego w Umowie Najmu, Najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu.

7.2 W przypadku opóźnienia w wydaniu samochodu z winy Wynajmującego, zobowiązuje się on do natychmiastowego zwrotu różnicy kosztów wynikających z ilości dni opóźnienia w przekazaniu samochodu.

7.3. Przed przekazaniem samochodu klient jest zobowiązany przejść przeszkolenie w zakresie obsługi samochodu oraz ma możliwość odbycia jazdy próbnej w towarzystwie Wynajmującego. Procedura wydania i zdania samochodu jest zawsze zakończona podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

7.4 Jeżeli Najemca zwróci samochód w terminie wcześniejszym niż wskazany w umowie, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty z tego tytułu.

7.5 Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie Najmu i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organa ścigania o kradzieży i spowoduje to całkowitą utratę kaucji.

7.6. Odbiór pojazdu przez Wynajmującego nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za szkody, jeżeli zostały wykryte później, a nie można ich było zauważyć przy przeglądzie podczas zwrotu pojazdu.

8. Postępowanie w przypadku awarii / wypadków.

8.1. Samochód objęty jest pełną gwarancją producenta sieci europejskiej FIAT i FORD.

8.2. W przypadku awarii lub wypadku Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zdarzeniu Wynajmującego, a dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju uszkodzenia / awarii oraz uzgodnień z Wynajmującym.

8.3. W przypadku wypadku nie z winy Najemcy, należy także powiadomić policję. Wszystkie tego typu szkody niezgłoszone i niepoświadczone przez policję Najemca będzie zobowiązany likwidować na koszt własny.

8.4. Jeśli szkoda/ awaria nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy ani na pogorszenie stanu technicznego pojazdu, Najemca może kontynuować jazdę. W przeciwnym razie uszkodzenie powinno zostać usunięte w sposób gwarantujący bezpieczne podróżowanie i odpowiedni stan techniczny pojazdu.

8.5. W sytuacji, gdy awaria nie powstała z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu uzgodnionych z nim kosztów na usunięcie awarii pod warunkiem dostarczenia pełnej dokumentacji usunięcia awarii oraz wymienionych części. Gdy zajdzie konieczność dokonania naprawy, która nie powstała z winy Najemcy i równocześnie uniemożliwiała użytkowanie samochodu, Wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia opłaty wynajmu za dni wyłączone z możliwości użytkowania.

8.6. W przypadku, gdy awaria powstała z winy Najemcy, ponosi on pełną odpowiedzialność za ten fakt, a Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesione straty.

8.7. W sytuacji, gdy w wyniku wypadku lub kradzieży kontynuowanie podróży nie jest możliwe, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zorganizowania zakwaterowania ani pokrycia kosztów na czas naprawy  lub powrotu do miejsca zamieszkania.

9. Ograniczenia w zakresie użytkowania

9.1. Samochód campingowy nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów innych niż rekreacyjno – turystyczne, a w szczególności nie może brać udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, nie może być także wykorzystywany do transportu rzeczy w szczególności ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych.

9.2. Najemca nie ma prawa do dalszego podnajmu samochodu.

9.3. Pojazd należy właściwie zamykać oraz zabezpieczać. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy.

9.4. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub innych używek.

9.5. Zabronione jest przekraczanie prędkości 110 km/ godz. oraz otwierania okien bocznych w części mieszkalnej w czasie jazdy.

9.6. W przypadku pozostawienia samochodu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sportowych i widowiskowych jak stadiony, hale, amfiteatry, w czasie, gdy odbywają się na nich imprezy masowe, Najemca zobowiązany jest do pozostawienia samochodu na parkingu strzeżonym.

9.5. Wszelkie ograniczenia związane z wypłatą odszkodowań opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

9.6. Dozwolone jest jedynie poruszanie się samochodem po terenie państw wspólnoty europejskiej (i państw stowarzyszonych), a wszelkie wyjazdy do państw Europy Wschodniej (np.: Rosja, Ukraina, Białoruś) są bezwzględnie zabronione. Zabronione jest również podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami. Najemca zostanie obciążony karą w wysokości  5000  Pln  oraz wszelkimi  kosztami mającymi   wystąpić  z tytułu braku AC/OC. Najemca ponosił  będzie  pełną odpowiedzialność   materialną za szkody.

9.7 W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.( KARA 5000PLN)

9.7.1 Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wykonania wszelkich koniecznych prac związanych z usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku palenia tytoniu w samochodzie na koszt Najemcy.

 10. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych

Najemca wyraża niniejszym zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przechowywanych w bazach danych Wynajmującego i zawartych w jakichkolwiek dokumentach składanych przez Najemcę Wynajmującemu oraz tworzonych przez Wynajmującego na podstawie Umowy Najmu oraz w związku z jej przedmiotem („Dane Osobowe”) dla celów zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem Wynajmującego.

10.1 Zgoda na ujawnianie Danych Osobowych

Najemca wyraża zgodę na ujawnianie Danych Osobowych upoważnionym pracownikom i doradcom Wynajmującego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

11. Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane osobowe najemcy, jakie będą przetwarzane to imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane znajdujące się w dokumencie potwierdzającym tożsamość oraz zdjęcie znajdujące się w nim. Podawane dane są poufne i nie są widoczne osobom nieuprawnionym.   

Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.